BSNL - Jammu & Kashmir - plan

Last Update: Tue, 27 Oct 2020 23:08:03

Prepaid Mobile Recharge Plans

  

BSNL - Talktime plan - Jammu & Kashmir

₹ 10TALKTIMERs. 7.47 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 20TALKTIMERs. 14.95 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 30TALKTIMERs. 22.42 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 40TALKTIMERs. 30.9 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 50TALKTIMERs. 39.37 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 60TALKTIMERs. 47.85 Talktime Limited Period Offer: Talktime of Rs.60 from 17 October 2020 to 30 November 2020Validity: unlimitedOffer


₹ 70TALKTIMERs. 56.32 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 80TALKTIMERs. 64.8 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 90TALKTIMERs. 73.27 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 100TALKTIMERs. 81.75 Talktime Limited Period Offer: Talktime of Rs.100 from 23 August 2020 to 19 November 2020 on every sunday only.Validity: unlimitedOffer


₹ 110TALKTIMERs. 90.22 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 120TALKTIMERs. 98.69 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 130TALKTIMERs. 107.17 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 140TALKTIMERs. 115.64 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 150TALKTIMERs. 124.12 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 160TALKTIMERs. 132.59 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 170TALKTIMERs. 141.07 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 180TALKTIMERs. 149.54 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 190TALKTIMERs. 158.02 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 200TALKTIMERs. 166.49 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 210TALKTIMERs. 174.97 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 220TALKTIMERs. 183.44 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 230TALKTIMERs. 191.92 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 240TALKTIMERs. 200.39 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 250TALKTIMERs. 208.86 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 260TALKTIMERs. 217.34 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 270TALKTIMERs. 225.81 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 280TALKTIMERs. 234.29 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 290TALKTIMERs. 242.76 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 300TALKTIMERs. 251.24 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 310TALKTIMERs. 259.71 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 320TALKTIMERs. 268.19 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 330TALKTIMERs. 276.66 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 340TALKTIMERs. 285.14 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 350TALKTIMERs. 293.61 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 360TALKTIMERs. 302.08 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 370TALKTIMERs. 310.56 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 380TALKTIMERs. 319.03 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 390TALKTIMERs. 327.51 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 400TALKTIMERs. 335.98 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 410TALKTIMERs. 344.46 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 420TALKTIMERs. 352.93 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 430TALKTIMERs. 361.41 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 440TALKTIMERs. 369.88 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 450TALKTIMERs. 378.36 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 460TALKTIMERs. 386.83 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 470TALKTIMERs. 395.31 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 480TALKTIMERs. 403.78 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 490TALKTIMERs. 412.25 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 500TALKTIMERs. 420.73 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 510TALKTIMERs. 429.2 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 520TALKTIMERs. 437.68 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 530TALKTIMERs. 446.15 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 540TALKTIMERs. 454.63 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 550TALKTIMERs. 575 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 590TALKTIMERs. 497 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 600TALKTIMERs. 505.47 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 610TALKTIMERs. 513.95 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 660TALKTIMERs. 556.32 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 700TALKTIMERs. 590.22 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 750TALKTIMERs. 632.59 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 800TALKTIMERs. 674.97 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 890TALKTIMERs. 751.24 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 900TALKTIMERs. 759.71 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 1000TALKTIMERs. 844.46 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 1100TALKTIMERs. 929.2 Talktime Limited Period Offer: Talktime of Rs.1200 from 01.12.2017Validity: unlimitedOffer


₹ 1200TALKTIMERs. 1013.95 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 1300TALKTIMERs. 1098.69 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 1400TALKTIMERs. 1183.44 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 1500TALKTIMERs. 1268.19 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 1600TALKTIMERs. 1352.93 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 1700TALKTIMERs. 1437.68 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 1800TALKTIMERs. 1522.42 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 1900TALKTIMERs. 1607.17 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 2000TALKTIMERs. 1691.92 Talktime Limited Period Offer: Talktime of Rs.2300 from 01.12.2017Validity: unlimitedOffer


₹ 2100TALKTIMERs. 1776.66 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 2200TALKTIMERs. 1861.41 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 2300TALKTIMERs. 1946.15 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 2400TALKTIMERs. 2030.9 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 2500TALKTIMERs. 2115.64 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 2600TALKTIMERs. 2200.39 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 2700TALKTIMERs. 2285.14 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 2800TALKTIMERs. 2369.88 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 2900TALKTIMERs. 2454.63 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 3000TALKTIMERs. 2539.37 Talktime Limited Period Offer: Talktime of Rs.3600 from 01.12.2017Validity: unlimitedOffer


₹ 3100TALKTIMERs. 2624.12 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 3200TALKTIMERs. 2708.86 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 3300TALKTIMERs. 2793.61 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 3400TALKTIMERs. 2878.36 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 3500TALKTIMERs. 2963.1 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 3600TALKTIMERs. 3047.85 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 3700TALKTIMERs. 3132.59 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 3800TALKTIMERs. 3217.34 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 3900TALKTIMERs. 3302.08 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 4000TALKTIMERs. 3386.83 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 4100TALKTIMERs. 3471.58 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 4200TALKTIMERs. 3556.32 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 4300TALKTIMERs. 3641.07 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 4400TALKTIMERs. 3725.81 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 4500TALKTIMERs. 3810.56 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 4600TALKTIMERs. 3895.31 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 4700TALKTIMERs. 3980.05 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 4800TALKTIMERs. 4064.8 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 4900TALKTIMERs. 4149.54 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 5000TALKTIMERs. 4234.29 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 5100TALKTIMERs. 4319.03 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 5200TALKTIMERs. 4403.78 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 5300TALKTIMERs. 4488.53 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 5400TALKTIMERs. 4573.27 TalktimeValidity: unlimitedOffer


₹ 5500TALKTIMERs. 4658.02 TalktimeValidity: unlimitedOffer